Dokumentacja i wyposażenie świetlicy szkolnej

Serwis wyszukanych fraz

swietlicasp2elk

Temat: Budżet Złotego Stoku na 2008r
" />Na XIX sesji Rady Miejskiej 22.08.2008 Burmistrz przedstawił
Wykonanie budżetu Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyji i Remontów.
Za I- sze półrocze 2008 wykonano:
2. Remont (2 km) drogi transportu rolnego w Mąkolnie - 275 tys. zł.
3. Remont 0,5 km drogi transportu rolnego w Płonicy - 113 tys. zł.
4. Budowa (kostka) parkingu przy targowisku w Złotym Stoku - 67 tys. zł.
5. Opracowanie wniosku o dotację na budowę eko-basenu - 10 tys. zł.
6. Dokumentacja drogi Złoty Stok przejście do Bila Voda - 25 tys. zł.
7. Remonty elewacji i dachów w Gminie - 30 tys. zł.
8. Remont dachu kamienicy Fuggerów - 150 tys. zł.
9. Remont elewacji Przedszkola „Bajka” - 25 tys. zł.
15.Koncepcja kotłowni przy szkole - 10 tys. zł.
16.Adaptacja pomieszczeń CKiP na gabinety lekarskie - 160 tys. zł.
17.Dokumentacja kompleksu boisk przy szkole z termoizolacją
budynku - 54 tys. zł.
18.Dokumentacja zagospodarowania części remizy OSP na świetlicę w
Mąkolnie - 34,6 tys. zł.
19.Wyposażenie placu zabaw przedszkola w Mąkolnie - 10 tys. Zł
20.Dokumentacja remontu(bez lapidarium) w Kaplicy Św. Trójcy - 25 tys. zł.
21.Komputeryzacja stanowisk pracy Urzędu - 30 tys. zł.
22.Zakupienie komputerów do OSP - 8 tys. zł.

Pozostałe są w trakcie: załatwiania pozwoleń na budowę, opracowywania dokumentacji ,
oczekiwania na nabór i składania wniosków o środki pomocowe.
Źródło: zlotystok.net/forum/viewtopic.php?t=499Temat: kostka w rynku i lew
" />Zadania inwestycyjne i remontowe w 2008 r. wyniosą – 4.022,-tyś.zł.
1. Przebudowa nawierzchni i infrastruktury Rynku - 1100 tys. zł.
2. Remont (2 km) drogi transportu rolnego w Mąkolnie - 275 tys. zł.
3. Remont 0,5 km drogi transportu rolnego w Płonicy - 113 tys. zł.
4. Budowa (kostka) parkingu przy targowisku w Złotym Stoku - 67 tys. zł.
5. Opracowanie wniosku o dotację na budowę eko-basenu - 10 tys. zł.
6. Dokumentacja drogi Złoty Stok przejście do Bila Voda - 25 tys. zł.
7. Remonty elewacji i dachów w Gminie - 30 tys. zł.
8. Remont dachu kamienicy Fuggerów - 150 tys. zł.
9. Remont elewacji Przedszkola „Bajka” - 25 tys. zł.
10.Wykonanie elewacji wieży kościoła poewangelickiego - 15 tys. zł.
11.Remont wodociągu od ul. Żeromskiego do Płonicy - 100 tys. zł.
12.Dokumentacja i wniosek o środki na budowę wodociągu
z Mąkolna do Złotego Stoku - 33.4 tys. zł.
13.Budowa III etapu kanalizacji zachodniej części miasta - 676.7 tys. zł.
14.Nowa nawierzchnia placu wokół fontanny - 70 tys. zł
15.Koncepcja kotłowni przy szkole - 10 tys. zł.
16.Adaptacja pomieszczeń CKiP na gabinety lekarskie - 160 tys. zł.
17.Dokumentacja kompleksu boisk przy szkole z termoizolacją
budynku - 54 tys. zł.
18.Dokumentacja zagospodarowania części remizy OSP na świetlicę w
Mąkolnie - 34,6 tys. zł.
19.Wyposażenie placu zabaw przedszkola w Mąkolnie - 10 tys. zł.
20.Dokumentacja lapidarium w Kaplicy Św. Trójcy - 25 tys. zł.
21.Komputeryzacja stanowisk pracy Urzędu - 30 tys. zł.
22.Zakupienie komputerów do OSP - 8 tys. zł.

Jeżeli chodzi o basen to sprawa jest oczywista, że w tym roku nic się w tej sprawie nie działo i nie wydarzy - w końcu za 10 tys. zł niewiele można zrobić. Ale przebudowa rynku jest głównym i najbardziej kosztownym przedsięwzięciem zaplanowanym na rok 2008 ( pochłonęła 1/4 budżetu). Dziwi więc fakt, że w powyższej sprawie nic się nie dzieje, a zastanawiające jest to co stało się z tymi pieniędzmi.
Źródło: zlotystok.net/forum/viewtopic.php?t=80


Temat: Morąskie Wilkowyje ......
" />Witam
Dzisiaj na antenie top-sat w programie „Morąski fotelik” można było obserwować starcie panów Radnego Szelugi i Kierownika Wydziału Oświaty Pana Siudaka.. Byłem trochę zaskoczony przebiegiem tej dyskusji. Liczyłem na konkretne argumenty w stylu cyfry, plan zatrudnienia karty nauczycielskiej obu szkół. Czy nauczyciele zostaną zatrudnieni, czy poszerzą grono bezrobotnych. A tym czasem panowie przedstawiali argumenty raczej przeciw niż za, „wy nie zrobicie tego, tego i tego” zamiast „my to proponujemy to i to i to”. No ale to tylko moje odczucie. Może nie wszyscy wiedza jak w ogóle przebiega procedura likwidacji szkoły. Oto tryb postępowania:


">Podstawa prawna: art . 58 i 59 ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn . zmianami).
Tryb postępowania:
1. Organ prowadzący szkołę publiczną (rada gminy, powiatu) podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły i przekazuje ją kuratorowi oświaty co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego.
2. Co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji organ prowadzący zawiadamia w sposób skuteczny rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.
3. W ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku przez organ prowadzący, Kurator Oświaty powinien wyrazić opinię przedstawioną w formie postanowienia w sprawie likwidacji szkoły. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pośrednictwem kuratora oświaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Szkołę można zlikwidować po uzyskaniu pozytywnej opinii . Opiniowanie projektów likwidacji szkół odbywa się po wnikliwym rozpoznaniu przez kuratora następujących problemów:
a) zasadność projektowanych zmian – racjonalizacja sieci szkolnej (przede wszystkim jakość edukacji – potem dopiero względy ekonomiczne),
b) zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy o systemie oświaty (art. 58 i 59), w tym w szczególności terminowe powiadomienie o planowanych zmianach zainteresowanych rodziców i kuratora oświaty,
c) prognozy demograficzne w perspektywie co najmniej 6-cio letniej,
d) warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji szkoły w tym:
• organizacja pracy szkoły (liczebność klas, zmianowość),
• warunki lokalowe,
• baza i wyposażenie placówki,
• zaplecze sportowo-rekreacyjne,
• organizacja świetlicy,
• organizacja żywienia,
• kwalifikacje kadry,
e) Organizacja dowożenia uczniów do szkoły:
• czas dojazdu,
• zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas dowożenia,
• droga dziecka do przystanku,
• czas oczekiwania uczniów na zajęcia szkolne po przyjeździe do szkoły i po zakończeniu lekcji, warunki oczekiwania,
• ogólny czas pobytu dziecka poza domem,
• środek transportu i organizacja transportu,
f) losy zawodowe nauczycieli:
• skala zwolnień nauczycieli lub ich przenoszenia w stan nieczynny w wyniku projektowanych zmian,
• możliwość zatrudnienia nauczycieli w innych placówkach,
g) społeczne reperkusje likwidacji szkoły,
h) czynnik ekonomiczny – koszty utrzymania szkół.
Prosi się aby do uchwały o zamiarze likwidacji szkoły dołączyć informację na przedstawione problemy zawarte w pkt. a-h .
4. Ostateczne podjęcie uchwały po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o likwidacji szkoły. Powyższa uchwała powinna być podjęta w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procesu likwidacji a w szczególności zwolnienia pracowników.
5. Likwidacja szkoły feryjnej następuje z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego.
6. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=19111


Temat: Dziękujemy panom Miranowiczowi, Pierzchale, Adamczykowi!
" />Witam!
Równie drażliwym tematem jest likwidacja świetlic szkolnych w Trzebini.

CO NA TO PRAWO OŚWIATOWE?
Ustawa o Systemie Oświaty
Art. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki;
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) świetlicy;
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
Ze statutowych zadań szkoły wynika, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

W rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów szkół, w § 7, w załączniku nr 2 do rozporządzenia widnieje zapis:
‟Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizacje dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlice”.
Podobny zapis istnieje w ramowym statucie gimnazjum.
W grupie świetlicowej nie powinno być więcej niż 25 uczniów.
W szkołach specjalnych liczebność grupy świetlicowej musi być dostosowana do liczebności oddziału specjalnego danej szkoły.

CO NA TO NASI WŁODARZE?
Burmistrz w swoim rozporządzeniu z dnia 18.03.201. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 nie przewiduje świetlic szkolnych (jakoś dziwnie zniknęły).
Wszystko to oczywiście w imię poprawy jakości w naszych szkołach, zgodnie z prawem i na pewno nie w ramach oszczędności.

CO NA TO MINISTERSTWO EDUKACJI?
PIĄTEK, 6 MARCA 2009 - I DZIEŃ KONFERENCJI OSKKO w Warszawie i spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej.
JEDNO Z WIELU PYTAŃ DO PANI HALL:
Bożena Kopcińska (Szkoła Podstawowa w Lipsku):
Wiemy, że organy prowadzące skrupulatnie liczą pieniądze, szczególnie te wydawane na szkołę.
Czy wprowadzenie po 1 godz. ‟kartowej” dla każdego nauczyciela nie spowoduje likwidacji etatów świetlicowych?.
Czy ministerstwo ma skuteczny pomysł finansowania świetlic szkolnych?

ODP. P. HALL:
Wyjaśniałam już, na co mogą być przeznaczone te godziny( praca z uczniem słabym, przygotowanie do konkursów, zajęcia rozwijające zainteresowania itp.), nie spowoduje to likwidacji etatów świetlicowych.
Godziny ‟kartowe” mogą być przeznaczone na wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły. Jeśli w danym czasie jest więcej dzieci w świetlicy (zgodnie z przepisami grupa świetlicowa nie powinna liczyć więcej niż 25 dzieci), to można godzinę ‟kartowąĂ˘Â€Â wykorzystać na dyżur świetlicowy, na prowadzenie zajęć w grupach zainteresowań w okresie natężenia ruchu świetlicowego.
Nie wolno jednak w ten sposób zastąpić nauczyciela świetlicy, on jest niezbędny, odpowiada za całość i koordynuje pracę nauczycieli dyżurujących.


OPINIE NIEKTÓRYCH UCZESTNIKÓW W/W KONFERENCJI O GODZINACH KARCIANYCH I ŚWIETLICY SZKOLNEJ
– Dyrektor jest pracownikiem samorządowym i musi realizować polecenia wójta czy prezydenta miasta – wskazuje Tomasz Malicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.
Według niego, nie można jednak szukać oszczędności, zastępując nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem do pracy w świetlicy np. historykiem czy matematykiem.
Samorządy szukają też oszczędności, bo w tym roku rząd nałożył na nie obowiązek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego tym nauczycielom, którzy nie zapewniają średnich płac.
- Wprowadzenie dodatkowej 1 godziny tygodniowo dla każdego nauczyciela jest tak naprawdę zwiększeniem pensum nauczycielskiego. Takie zwiększenie "tylnymi drzwiami", Od nowego roku już będą to dwie godziny.
- Samorządy uzyskują coraz większe uprawnienia, jeśli chodzi o oświatę, i takie numery jak ze świetlicami, będą coraz częstsze. Nadgorliwi radni, czy burmistrz lub starosta zamiast zadbać o budżet innymi działaniami, będą oszczędzać na nauczycielach, uczniach. To najłatwiej. A rząd z panią minister będą i tak mieli dobre samopoczucie. Taka Polska właśnie.
- Świetlica to nie przechowalnia dzieci. Jej zadania to między innymi organizowanie pomocy w nauce, organizowanie gier i zabaw ruchowych, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie. Jak widać władze o tym zapominają.
W świetlicy pracują wykwalifikowani pedagodzy, najczęściej po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Zastąpienie ich nauczycielami, którzy w ten sposób będą odbębniali, bo inaczej tego nie można określić, 1 godzinę dodatkową tygodniowo, jest zupełnie bez sensu.
Kto będzie realizował funkcje, jaka powinna spełniać świetlica? Może burmistrz, albo radni?

Pozostawiam bez komentarza (w posiadaniu mam dokumenty potwierdzające to, co napisałam).

Pozdrawiam.
Źródło: wwolnejchwili.przelom.pl/forum/viewtopic.php?t=3383